HUISHOUDELIJK REGLEMENT

der

Koninklijke Nederlandse Vereniging

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Afdeling Brielle

 

Opgericht 8 maart 1935

Bij goedkeuring van de algemene ledenvergadering

gehouden op 15 maart 1993. ‚

de voorzitter, T.A.Wolters,

de secretaresse, A.v.d.Toorn‚

de penningmeester, A.Kwak-Tuk,

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ZETEL

Artikel1

De vereniging zetelt ten huize van de 1e secretaris/esse.

LEDEN

Artikel 2

Ieder lid ontvangt bij zijn/haar toelating een link naar een het huishoudelijk reglement.

De statuten zijn bij het secretariaat ter inzage aanwezig.

Artikel 3

De leden verbinden zich door hun lidmaatschap ten volle mee te werken aan het nastreven van het doel van de vereniging, zoals omschreven in artikel 2 van de verenigingsstatuten.

Daar het verlenen van de eerste hulp bij ongelukken wordt beschouwd als een daad van menslievendheid‚ mogen de leden voor het verlenen van hulp geen geldelijke beloning in ontvangst nemen. Eventuele giften moeten aan de penningmeester van de vereniging worden afgedragen.

Artikel 4

De leden hebben recht alle bijeenkomsten( geen bestuurs-  of commissievergadering zijnde), de wedstrijden en andere evenementen van de vereniging bij te wonen. Zij moeten tijdens de vergaderingen, cursussen, oefenavonden, enz. nauwlettend waken tegen beschadiging, verontreiniging en vervreemding van meubelen, materialen, gebouwen, enz., eigendom van de vereniging of van derden zijnde, en eventuele door hen toegebrachte schade en verliezen aan het bestuur vergoeden.

Artikel 5

De leden verplichten zich de oefenavonden ( zoals geregeld door het bestuur) trouw te bezoeken en het minimale aantal avonden per twee opeenvolgende jaren bij te wonen, daar anders het eenheidsdiploma zijn geldigheid verliest. Slechts een geldige reden kan een excuus zijn voor het niet bezoeken van de oefenavonden. De absentie moet schriftelijk of mondeling aan het secretariaat worden opgegeven.

Artikel 6

Tijdens het als EHBO-er/ster posten moet het betrokken lid nauwkeurig aantekening houden van datum en tijd van de activiteit, de door hem/haar verleende hulp met nauwkeurige omschrijving van de aard van het letsel, toegepaste behandeling en gebruikt materiaal.

Artikel 7

De contributiegelden moeten worden voldaan op een wijze, zoals door het bestuur is vastgesteld.

De contributie voor leden wordt vastgesteld bij een besluit van de algemene ledenvergadering.

Ereleden kunnen door het bestuur worden vrijgesteld van contributie.

Artikel 8

De leden zijn verplicht de hun door de vereniging in bruikleen verstrekte materialen in goede en zindelijke staat te onderhouden en hierop controle door het bestuur en/of commissarisvan materiaal toe te staan. Wat betreft de aanvulling van verstrekte verbandkoffers of tassen, geschiedt dit na overleg met de commissaris van materiaal.

Artikel 9

De leden zijn verplicht bij het verlaten van de vereniging bij het secretariaat de geleende materialen, zoals verbandtassen/koffers, muuremblemen‚ enz. in te leveren.

Artikel 10

De leden kunnen op hun verzoek het maandblad " VOORPOST", orgaan van de K.N.V.EHBO‚ regelmatig toegezonden krijgen. De kosten hiervan worden voldaan op een wijze, zoals die door het bestuur is vastgesteld. Opgave of afschrijving dient te geschieden bij het secretariaat voor 1 NOVEMBER.

LIDMAATSCHAP

Artikel 11

Bij het ingaan van het lidmaatschap moet contributie worden betaald vanaf de datum van inschrijving tot het einde van het verenigingsjaar. Tevens dient men dan een pasfoto in te leveren.

Artikel 12

Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet de verschuldigde contributie tot het einde van het verenigingsjaar voldaan worden. De betaling van de contributie dient te geschieden zoals door het bestuur is vastgesteld. De contributie dient voor 31 maart van het lopende jaar voldaan te zijn.

SCHORSING EN ROYEMENT

Artikel 13

Wanneer een lid handelt in strijd met de STATUTEN en/of BESLUITEN der vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt‚ kan het bestuur dit lid in staat van beschuldiging stellen. Het bestuur belegt binnen drie weken na de constatering een bestuursvergadering waar de beschuldigde de gelegenheid krijgt zich mondeling te verdedigen. In deze vergadering doet het bestuur uitspraak, ongeacht of de beschuldigde aanwezig is of niet.

Artikel 14

Wanneer een lid de goede naam van de vereniging schade berokkent en/of handelt in strijd met de geldende opvattingen, zodat vanuit de leden of van buiten de vereniging aanmerkingen worden gemaakt, kan het bestuur besluiten het lid te schorsen of te royeren. Het besluit moet door het voltallige bestuur genomen worden. Alvorens tot een uitspraak te komen, stelt het bestuur een grondig onderzoek in naar de feiten. Het bestuur kan zich bij laten staan door een commissie van drie leden, deze commissie wordt door het bestuur gevormd.

Artikel 15

Een lid welke zijn/haar contributieverplichtingen niet nakomt, wordt uit de vereniging geroyeerd indien hij/zij niet reageert op een aanmaning van de penningmeester.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16

Voor die gevallen waar de vereniging wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan derden, is de vereniging verzekerd.

BESTUUR

Artikel 17

Elk meerderjarig lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie. De verkiezing van nieuwe bestuursleden zal plaats vinden volgens artikel 9 van de Statuten. Kandidaten kunnen zich hiervoor aanmelden bij de secretaris.

Artikel 18

Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging in de ruimste zin en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het kan een buitengerechtelijke vertegenwoordiging opdragen aan een door haar aangewezen gemachtigde. Het bestuur zorgt voor de naleving en uitvoering van de STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGLEMENT en neemt die maatregelen, welke het in het belang van de vereniging acht. Het bestuur beslist in die gevallen, waarin de STATUTEN of het HUISHOUDELIJK REGLEMENT niet voorzien.

Artikel 19

De voorzitter staat aan het hoofd van de vereniging en vertegenwoordigt zo nodig de vereniging. Hij/zij leidt de vergaderingen en de bijeenkomsten, neemt kennis van alle zaken de vereniging betreffende en stelt, in overleg met de secretaris/esse‚ alle vergaderingen vast. Hij/zij heeft het recht op vergaderingen de discussies te sluiten, wanneer hij/zij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze nog eenmaal te heropenen, indien meer dan de helft van de aanwezige stemgerechtigde leden hun verlangen daartoe kenbaar maken. Hij /zij ondertekent alle goedgekeurde begrotingen en financiële verslagen. Indien hij/zij dit wenst, kan hij/zij alle uitgaande stukken van de vereniging mede ondertekenen.

Artikel 20

De door de secretaris te verrichten werkzaamheden bestaan onder meer uit het voeren van de correspondentie en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen, het samenstellen van de notulen van de vergaderingen, het bijhouden van de ledenadministratie, het bewaren c.q. het toezicht houden op de aan de vereniging toebehorende eigendommen, het archiveren van inkomende en uitgaande stukken, het samenstellen van het jaarverslag omtrent de algemene toestand van de vereniging. Met goedkeuring van het bestuur kunnen bepaalde werkzaamheden zo nodig worden overgedragen aan een ander lid van het bestuur.

Artikel 21

De penningmeester beheert alle geldmiddelen van de vereniging en middelen van fondsen op naam van de vereniging. Voor dit beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor of regelt:

- het innen van de contributies en andere aan de vereniging verschuldigde gelden.

- een geregelde administratie, zodanig dat alle ontvangsten en uitgaven, baten en lasten,  bezittingen en schulden van de vereniging of fondsen op naam van de vereniging  aanstonds ten alle tijde worden getekend.

De penningmeester is alleen bevoegd betalingen te verrichten ten laste van begrotingsposten voor zover deze posten niet worden overschreden. Betalingen bij overschrijding van begrotingsposten kunnen alleen plaatsvinden na overleg met het bestuur.

De penningmeester mag niet meer geld ter beschikking hebben dan voor directe behoefte nodig is. De overige gelden worden ten name van de vereniging belegd of gestort. Alle beleggingen behoeven een goedkeuring van het bestuur.

De penningmeester brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit over het afgelopen jaar gevoerde en in het komend jaar te voeren financieel beleid door middel van een toelichting op de financiële jaarstukken. De kascommissie geeft haar verklaring inzake het gevoerde financiële beleid.

De penningmeester wordt gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Hij is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem, ter zake van zijn beheer, mocht verlangen.

Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem ten alle tijde ter verantwoording kan roepen.

Bij tussentijds aftreden van de penningmeester vindt binnen 14 dagen controle door de kascommissie en overdracht van de boeken, bescheiden en geldmiddelen plaats.

COMMISSIES

Artikel 22

Het bestuur laat zich bijstaan door een kascommissie. Waar dit noodzakelijk blijkt kan het bestuur meerdere commissies instellen, dit kunnen zijn:

- technische commissie

- voorbereidingscommissie

- evenementencommissie

- onderzoekcommissie ‚ enz.

Alle commissies, de kascommissie uitgezonderd, zijn ondergeschikt aan het bestuur. Het bestuur kan voor elke commissie, behoudens de kascommissie, een voorzitter aanwijzen alsmede aan elke commissie, behoudens de kascommissie, een bestuurslid toevoegen.

Elke commissie dient, indien het bestuur dit verzoekt, steeds rapport uit te brengen. Het bestuur kan de commissies, behoudens de kascommissie, ten alle tijde ontbinden of wijzigingen aanbrengen

Artikel 23

De kascommissie, bestaande uit drie leden, wordt benoemd op de algemene ledenvergadering. Kandidaat voor deze commissie kunnen uitsluitend worden gesteld uit meerderjarige leden, geen deel uitmakend van het bestuur. Ieder jaar treedt één van de commissieleden af en is niet terstond herkiesbaar, deze moet worden opgevolgd door een nieuwe kandidaat.

De kascommissie controleert de financiële jaarstukken en rapporteert hierover aan de algemene ledenvergadering.De kascommissie heeft op grond van haar taak het recht

- de financiële bescheiden van de vereniging te controleren

- toegang tot alle gegevens te krijgen die voor deze controle nodig zijn

- kascontroles uit te voeren

- overschrijding van begrotingsposten, na overleg met het bestuur, toe te staan

- indien noodzakelijk, een externe accountant of adviseur aan te trekken

- het bestuur een algemene ledenvergadering te doen uitschrijven indien de situatie dat vereist.

VERGADERINGEN

Artikel 24

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 25

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering moet onder meer worden behandeld:

- de jaarverslagen

- de financiële stukken

- het verslag van de kascommissie

- eventuele verslagen van andere commissies

- benoeming van leden van de kascontrolecommissie

- verkiezing leden van het bestuur

- ingekomen stukken

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat verder ieder

voorstel dat door tenminste tien (10) leden bij de secretaris is ingediend.

BESLUITVORMING

Artikel 26

Stemrecht hebben, mits zij de presentielijst getekend hebben, alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 27

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. De schriftelijke stemming geschiedt zoals vastgelegd in de STATUTEN artikel 20.

CURSUSSEN

Artikel 28

De cursussen voor opleiding van het diploma worden zoveel mogelijk gehouden in de wintermaanden, terwijl de oefen/herhalingsavonden eveneens in de wintermaanden worden gehouden.

De instructie wordt gegeven aan de hand van het "ORANJEKRUIS"-boekje van de laatste druk, alsook met alle daarvoor ter beschikking staande materialen.

Artikel 29

De instructie wordt gegeven door bevoegde instructeurs/trices‚ alsook door medewerk(st)ers welke door het bestuur bevoegd worden geacht.

Artikel 30

De cursussen voor opleiding van het diploma en de oefen/herhalingsavonden moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de reglementen van het "ORANJE KRUIS".

Artikel 31

De cursus, herhalings/oefenavonden worden geopend door diegene, die van het bestuur de leiding heeft gekregen over de desbetreffende avond, of diens plaatsvervanger/ster. De leider/ster geeft de voorzitter of een der bestuursleden op diens verzoek gelegenheid tot het doen van mededelingen. De leider/ster geeft daarna indien nodig de leiding over aan de instructeur/trice of de arts. De aanwijzingen van leider/ster en/of instructeur/trice moeten gedurende de gehele avond worden opgevolgd. Tijdens de bovengenoemde avonden is het VERBODEN TE ROKEN.

Artikel 32

De kosten van de door de vereniging te organiseren cursussen worden door het bestuur vastgesteld en moeten worden betaald voor de aanvang van de cursussen.

Artikel 33

Uitreiking van het behaalde diploma aan (aspirant)leden geschiedt op een daarvoor georganiseerde avond.

Artikel 34

Onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan de algemene ledenvergadering, beslist het bestuur in alle gevallen, waarin de STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGLEMENT niet voorzien.

Het neemt alle maatregelen van orde en ontwerpt alle regelementen, welke ontwerpen ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering moeten worden voorgelegd. Het bestuur benoemd en ontslaat alle personen in dienst van de vereniging. Namens de vereniging neemt het bestuur geschenken aan of weigert die.

Alleen in het eerste geval doet het bestuur daarvan kennis in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Het bestuur beheert de eigendommen van de vereniging.